Mgr. Jan Pavlíček (Katedra romanistiky FF UP)

Přednáška na téma "Obraz Čech ve zprávách toskánských agentů" v rámci kurzu "Nauka o pramenech 2".

PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Katedra historie ZČU)

V rámci kurzu "Trendy současného dějepisectví 2" byla zrealizována přednáška PhDr. Jana Kiliána, Ph.D. na téma "Třicetiletá válka v současné středoevropské urbánní historiografii".

PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Katedra historie ZČU)

Přednáška PhDr. Jana Kiliána, Ph.D. na téma "Narativní prameny z jazykově německého prostředí českých měst období třicetileté války", kterou pronesl v rámci kurzu "Nauka o pramenech 2".

PhDr. Jakub Železný (Česká televize)

PhDr. Jakub Železný, pracovník zpravodajství a publicistických pořadů, přednášel na téma "Prezentace moderních dějin ve vysílání zpravodajství České televize" na příkladu prezentace událostí 21. srpna 1968.

Mgr. Magdalena Šustová (Národní pedagogické muzeum a knihovna)

Přednáška odborné pracovnice na téma "Muzeum a doprovodné programy (nejen) pro děti".

Mgr. Lenka Stolárová (Národní galerie v Praze)

Mgr. Stolárová, kurátorka sbírek starého umění, přiblížila studentům práci kurátora na příkladu výstavy věnované Karlu Škrétovi (financování výstavy, odborná koncepce výstavy, badatelský rozměr, praktický rozměr).

Mgr. et Mgr. Jana Oberreiterová (Národní památkový ústav)

Hostující odbornice představila hlavní pracovní činnost odborného památkáře a seznámila studenty se specifiky ochrany památek v Národním parku Podyjí.

Mgr. Rostislav Krušinský (Vědecká knihovna v Olomouci)

Přednáška Mgr. Krušinského, odborného pracovníka studovny historických fondů, přiblížila studentům práci na digitalizaci archivního materiálu a mikrofilmování.

Bc. Jindřich Kolda (Národní kulturní památka, Hospital Kuks)

Přednáška hostujícího odborníka na téma "Prezentace kulturního dědictví veřejnosti" seznámila studenty se současnou podobou fungování památkové péče.

Mgr. Soňa Černocká (Lobkowiczká knihovna a archiv)

Přednášející představila instituce Lobkowiczké knihovny a archivu - sbírky, uložení, hlavní činnost a specifika práce v knihovně a archivu, které jsou v soukromých rukách.

Mgr. Aleš Říman (Gymnázium Havlíčkův Brod)

Mgr. Aleš Říman, absolvent Katedry divadelních, filmových a mediálních studií na FF UP, seznámil studenty s vývojovými trendy zachycení doby v kinematografii a s interpretativními nároky hraného filmu s historickou tematikou.

Prof. PhDr. František Hanzlík (Fakulta ekonomiky a managementu)

Výuka hosta byla realizována v rámci kurzu Nauka o pramenech 4 a Trendy současného dějepisectví 4.

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita)

V letním semestru proběhl workshop "Dějiny podnikání a podnikatelstva" pod vedením prof. Aleše Zářického, který se specializuje na hospodářské dějiny 18. - 20. století.

Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

V dubnu byla zrealizována přednáška Veroniky Čapské, Ph.D. na téma "Konceptualizace zbožnosti v moderní historiografii". Dr. Čapská se věnuje kulturní historii raného novověku, gender historii a historické antropologii.

Doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (Ústav historických věd, UPa)

Doktorskou přednášku na téma "Proměna kavalírských cest v první polovině 18. století".

Dr. Alessandro Catalano (Padovská univerzita)

Přednáška Dr. Alessandra Catalana na téma "Rozporuplné výsledky katolické reformace: dekrety Tridentského koncilu a protireformace v Čechách".

Previous
Next