O projektu

Katedra historie FF UP nabízí v rámci studijního programu Historické vědy celou řadu studijních oborů, a to jak na úrovni bakalářského, tak i magisterského a doktorského VŠ studia. Cílem těchto oborů a katedry samotné je vychovávat takové absolventy, kteří naleznou uplatnění jako pracovníci paměťových institucí, pracovišť ochraňujících kulturní dědictví, jako učitelé na středních školách, nebo pracovníci ve vědě a výzkumu. Cílem projektu OPVK s názvem "Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého" je inovovat stávající výuku těchto oborů a diverzifikovat náplň studia v bakalářském, magisterském a doktorském stupni tak, aby došlo k posílení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Za tímto účelem je projekt rozdělen do deseti různých aktivit, v rámci nichž bude mimo jiné zavedena výuka nových kurzů, propojeno stávající studium s praxí, vytvořeny e-learningové opory, navázána spolupráce s oborově orientovanými pracovišti v regionu i s jinými vysokými školami v ČR a podpořena internacionalizace, stejně jako excelentnost studentů i pracoviště samotného.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0025