I v zimním semestru 2014 měli studenti možnost absolvovat kurzy realizované v rámci projektu. Pro studenty doktorského studijního programu byla zrealizována řada hostovských přednášek odborníků z prestižních institucí (Historický ústav AV ČR, Masarykův ústav AV ČR) a univerzit (Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova v Praze, Ústav českých dějin FF UK Praha, Institut für Geschichte, Universität Wien). Hostující přednášející poskytli studentům erudovaný pohled na konkrétní zkoumaná témata ("České země a jejich dějiny. Zamyšlení nad vybranými problémy českých dějin", "Dějiny těla", "Morava ve víru nacionalismu v 19. století" a další). Magisterské kurzy ("Trendy současného dějepisectví I. a III". a "Nauka o pramenech I. a III. ") byly obohaceny o výstupy přednášejících (např. Dr. Pavlíny Libichové Cermanové, doc. Václava Horčičky, doc. Radomíra Vlčka, prof. Hanuše) z historických vědeckých institucí a pracovišť. Celkově tak vystoupilo se svými příspěvky 21 odborníků na všech stupních studia. Praktickou zkušenost s přípravou a realizací projektu, s řízením lidských zdrojů (přednáška PhDr. Věry Bělohlávkové) získali studenti po absolvování kurzu "Projektový management". Kurz "Akademické psaní a prezentační dovednosti" navazoval na seminář, který se konal v minulém roce. Studenti v rámci kurzu zlepšovali své prezentační dovednosti v písemné i ústní formě. Praktickou zkušenost s výukou dějepisu získali studenti na základní a střední škole ZŠ Horka nad Moravou a Gymnázium Olomouc - Hejčín (partneři projektu), kde se nejdříve účastnili náslechů v rámci výuky a poté měli možnost ji samostatně vést. V zimním semestru pokračovaly studentské praxe na partnerských a spolupracujících institucích. Studenti katalogizovali sbírkové předměty ve sbírkách literárního archivu, sbírce zbraní či fotografií v muzeu, katalogizovali staré tisky a digitalizovali Ústřední seznam kulturních památek pro Olomoucký kraj. Kurzy "Grafické techniky a katalogizace výtvarných děl", "Ošetření, pořádání a katalogizace sbírek notového materiálu", "Katalogizace knih v programu Clavius" a "Soupis a dokumentace parament a liturgických textilií" navazovaly na semináře realizované v předešlém roce. Účastníci kurzů katalogizovali knižní fond v programu Clavius, pořádali a zpracovávali noty a katalogizovali a fotodokumentovali grafické práce ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. V zimním semestru byl realizován nový kurz "Počítačové programy v českém archivnictví". Studenti se během semináře naučili pracovat s počítačovým programem pro evidenci archiválií PEvA.