Nově vytvořené a inovované bc. a mgr. kurzy.


Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Úvodní setkání studentů s jedním z lektorů kurzu, přiblížení náplně semináře a jeho organizace.

Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Studenti se seznamují s péčí o muzejní sbírky (zásady uložení sbírek a manipulace s nimi).

Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Lektor kurzu vysvětluje postup katalogizace vybraného sbírkového předmětu podsbírky Militaria.

Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Lektor kurzu vysvětluje studentům základní zásady konzervátorské práce.

Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Studenti se podílí na čištění a ošetřování sbírkových předmětů.

Kurz "Digitalizace písemných pramenů".

Lektor kurzu seznamuje studenty s postupem práce se starými mapami, jejich popisem, rozborem a se specifiky digitalizace kartografických dokumentů.

Kurz "Digitalizace písemných pramenů".

Lektor kurzu přibližuje studentům pomocí praktických ukázek náplň semináře (digitalizace, mikrofilmování, práce se starými tisky a další).

Kurz "Trendy současného dějepisectví II".

Výuka prof. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D.

Kurz "Die Schriftkultur in der Frühen Neuzeit".

Úvodní setkání studentů ve studovně Herzog August Bibliothek, seznámení se s náplní kurzu (komunikační revoluce v raném novověku, vnímání manželství pod vlivem reformace, "umění dobré smrti" v raném novověku a další témata).

Kurz "Die Schriftkultur in der Frühen Neuzeit".

Studentky se připravují na seminář četbou textů pocházejících ze sbírek raněnovověké tištěné produkce 16.-18. stol..

Kurz "Die Schriftkultur in der Frühen Neuzeit".

Samostatná práce studentky, která se zaměřila na analýzu jazykově německých pohřebních kázání z přelomu 16. a 17. století, jež byly později předmětem společné diskuze na odpoledním semináři.

Previous
Next

Fotografie v galerii přibližují řadu nových či inovovaných kurzů v bakalářském a magisterském studijním programu. Studenti měli možnost seznámit se v rámci kurzu "Digitalizace písemných pramenů-nejmodernější postupy v knihovnictví" s digitalizací starých tisků a mikrofilmováním periodik 19. století. Získali také základní přehled o dějinách kartografie a postupu práce se starými mapami. Další fotografie zobrazují seminář, který se konal ve Vlastivědném muzeu Olomouc. Studenti se zblízka seznámili s jednotlivými oblastmi muzejní práce (péče o muzejní sbírky, konzervátorské práce, akviziční činnost muzea a další). "Trendy současného dějepisectví I-IV" a "Nauka o pramenech I-IV" jsou vyučovány na Katedře historie v rámci magisterského studijního programu. Na výuce se podílejí členové katedry a přední vědečtí odborníci z České republiky a zahraničí.