Zrealizováno bylo pět terénních cvičení a praxí.


Kurz "Katalogizace sbírek notového materiálu".

Seznámení studentů s katalogizovaným fondem.

Kurz "Katalogizace sbírek notového materiálu".

Dohled vyučujících (Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D. a Mgr. Tomáše Sedoníka) na práci studentů.

Kurz "Katalogizace sbírek notového materiálu".

Studenti při katalogizaci rukopisného a tištěného notového materiálu.

Kurz "Katalogizace sbírek notového materiálu".

Studenti při práci s databázovým programem.

Kurz "Katalogizace sbírek notového materiálu".

Exkurze k olomouckým varhanám.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 2".

Praktické cvičení studentů ve fotodokumentaci různých typů archeologických terénních situací na Dolním náměstí v Olomouci.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Úvodní prohlídka farního kostela sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské v městečku Bystré u Poličky.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Přednáška P. PhDr. Radka Martinka na téma: "Textilie v katolické bohoslužbě".

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Praktická ukázka výroby frotáže, kterou provádí Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. a Mgr. Věra Slavíková.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Studentka zhotovuje frotáž zvonu, která slouží pro zachování informací o epigrafické památce.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Ukázka výroby kartáčového oklepku zvonu.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Součástí práce studentů bylo i čištění zvonů.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Studentka popisuje jednu z epigrafických památek v Hartmanicích.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Studentky popisují epigrafickou památku v Trpíně.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Exkurze v gotickém kostele ve Starém Svojanově.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Inventarizace parament pod vedením lektora P. PhDr. Radka Martinka.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Student provádí fotodokumentaci parament.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Premonstrátská kanonie Teplá u Mariánských Lázní.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Úvodní podrobná prohlídka areálu kanonie.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Prohlídka kůru a varhan.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Exkurze do kapitulní síně kláštera.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Společná prohlídka knihovny kláštera.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Studenti jsou seznamováni s historií premonstrátské kanonie lektorkou kurzu Mgr. Janou Oppeltovou, Ph.D.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Exkurze probíhala i v místech, která jsou v současnosti v rekonstrukci.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Studentky si prohlížejí a dále odborně popisují liturgické předměty ze sakristie.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Prohlídka sklepů a odvodňovacího systému kláštera.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Lektor kurzu Mgr. Robert Mečkovský přibližuje studentům historii premonstrátské kanonie Teplá.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Studenti formou prezentace seznamují ostatní s tématem vztahujícím se k premonstrátské kanonii, který během praxe zpracovávali (např. portály, vyobrazení kláštera, náhrobky, klášterní zahrady a jiné).

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Studentky zjišťují pod dohledem lektora kurzu Mgr. Jiřího Blocha barevnost fasád z dřívějších období.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Studentka zkouší stratigrafii vnitřních omítek.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Závěrečná diskuze studentů a lektorů terénní praxe.

Kurz "Odborná archeologická praxe 1 (Kroměříž - Květná zahrada)".

Součástí praxe byla komentovaná prohlídka zaměřená na historický vývoj a význam Květné zahrady, vedená Ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D. z NPÚ ÚOP v Kroměříži.

Kurz "Odborná archeologická praxe 1" (Kroměříž - Květná zahrada)".

Studenti si vyzkoušeli práci s geologickým žlábkovým vrtákem.

Kurz "Odborná archeologická praxe 1 (Kroměříž - Květná zahrada)".

Studenti pracovali na začišťování "Pstružího rybníčka", který se nachází v části Květné zahrady zvané "Štěpnice".

Kurz "Odborná archeologická praxe 1 (Kroměříž - Květná zahrada)".

Studenti prováděli sondáže v prostoru Holandské zahrady, aby mohli určit polohu základů Neptunovy fontány a následně pak tyto základy začišťovali.

Kurz "Odborná archeologická praxe 1 (Dolní Věstonice)".

Studenti pracovali na začišťování předem vyměřeného sektoru. Dále se podíleli na kresebné dokumentaci, zaměřování výzkumu pomocí GPS a třídění a popisu nálezů.

Kurz "Odborná archeologická praxe 1 (Jevíčko)".

Studenti se během praxe podíleli na preparaci objektů a na jejich kresebné a fotografické dokumentaci.

Kurz "Odborná archeologická praxe 1 (Jevíčko)".

Studenti zkoumali žárové pohřebiště ze starší doby římské a sídliště z pozdní doby římské.

Previous
Next

Během letního semestru bylo zrealizováno několik terénních praxí a cvičení. Studenti katalogizovali rukopisný a tištěný notový materiál z 18. - 20. století. V rámci kurzu "Evidence bohoslužebných předmětů, soupis a dokumentace historických nápisů a heraldických památek" se podíleli na inventarizaci liturgických textilií (z Bystrého a Hartmanic), jejich zápisu do databáze a fotodokumentaci. Naučili se popisovat heraldické a epigrafické památky. Vytvářeli kartáčové oklepky a frotáže nápisů na zvonech z Bystrého, Trpína a Jedlové, které slouží k uchování informací o epigrafické památce. V červnu se uskutečnil kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace kulturně-historického fenoménu", který se zaměřil na představení premonstrátského kláštera v Teplé a dalších zajímavých míst v okolí spojených s premonstráty (trapistický klášter v Novém Dvoře, kostel v Pístově, poutní místo Skoky a další). Studenti se v průběhu týdenního semináře seznámili s denním programem a životem kanovníka, knihovnou a vědeckou činností řádu. Měli možnost prozkoumat stavební prvky konventu a přilehlých hospodářských budov. Dále se zabývali ikonografií mariánského cyklu na freskách v klášterním kostele a ikonografií opatského bytu a kapitulní síně. Terénní praxe "Dokumentace a evidence archeologických nálezů 2" přiblížila studentům práci s jednotlivými technikami terénní archeologické dokumentace a evidenci movitého a nemovitého archeologického nálezového materiálu. Praktické cvičení studentů ve fotodokumentaci se uskutečnilo na Dolním náměstí v Olomouci. V období letních prázdnin probíhal kurz "Odborná archeologická praxe 1", v rámci něhož se studenti prakticky seznámili s celou metodikou a postupem práce na archeologickém výzkumu (vyměřování výzkumných sond, začišťování zkoumaných ploch, dokumentace kulturních vrstev a apod.). Důležitou součástí každého výzkumu byla možnost konzultovat metodické postupy s odborníkem.