I v zimním semestru 2013 měli studenti možnost absolvovat kurzy realizované v rámci projektu. Pro studenty doktorského studijního programu bylo zrealizováno pět hostovských přednášek odborníků z prestižních institucí (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) a univerzit (FSV UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK). Hostující přednášející poskytli studentům erudovaný pohled na konkrétní zkoumaná témata (každodennost šlechty, život Františka Palackého, politické myšlení a praxe Václava Havla). Magisterské („Trendy současného dějepisectví I. a III“. a „Nauka o pramenech I. a III.“) a bakalářské kurzy („Dokumentace a evidence arch. nálezů 3“) byly obohaceny výstupy osmi přednášejících z historických vědeckých institucí (Ústav českých dějin FF UK, Slezská univerzita v Opavě) a archeologických pracovišť (Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha) . Celkově tak vystoupilo se svými příspěvky 14 odborníků na všech stupních studia. Praktickou zkušenost s přípravou a realizací projektu, s řízením lidských zdrojů (přednáška PhDr. Věry Bělohlávkové) získali studenti po absolvování kurzu „Projektový management“. Kurz „Akademické psaní a prezentační dovednosti“ navazoval na seminář, který se konal v minulém roce. Studenti v rámci kurzu zlepšovali své prezentační dovednosti v písemné i ústní formě. Praktickou zkušenost s výukou dějepisu získali studenti na základní a střední škole (partneři projektu ZŠ Horka nad Moravou a Gymnázium Olomouc - Hejčín), kde měli možnost samostatně vést výuku. V zimním semestru pokračovaly studentské praxe na partnerských a spolupracujících institucích. Studenti katalogizovali sbírkové předměty ve sbírkách literárního archivu, sbírce zbraní, či fotografií v muzeu, katalogizovali staré tisky a digitalizovali Ústřední seznam kulturních památek pro Olomoucký kraj. Kurzy „Revize historického fondu děkanské knihovny Polička“, „Ošetření, pořádání a katalogizace sbírek notového materiálu“ a „Katalogizace knih v programu Clavius“ navazovaly na semináře realizované v předešlém roce. Účastníci kurzů katalogizovali knižní fond v programu Clavius, pořádali a zpracovávali noty a děkanskou a vikariátní knihovnu v Poličce. V zimním semestru proběhla realizace dvou nových terénních praxí – „Grafické techniky a katalogizace výtvarných děl“ a „Soupis a dokumentace parament a liturgických textilií“. Studenti se během nich naučili popisovat grafická díla, vytvářeli jejich katalogizační lístky a fotodokumentovali je. V katedrále sv. Václava posluchači kurzu třídili fond parament podle liturgických barev a katalogizovali jednotlivé předměty. V ZS 2013 proběhly tři zahraniční doktorandské stáže – Mgr. Ladislava Míči v instituci Österreichische Nationalbibliothek Wien, Mgr. et Mgr. Veroniky Chmelařové v institutu Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. na Univerzitě v Lipsku a Mgr. Michaely Kollerové v Collegium Carolinum Mnichov. Poznatky a dovednosti zúročí doktorandi v semestrálním kurzu vypsaném pro magisterské studenty ("Zemské právo v době předhusitské a jeho prameny"; "Konfesionalizace – zdroje, význam, kritika"; "Proměny pohraničí českých zemí ve 20. století"), který proběhne v letním či zimním semestru 2014.