Zrealizováno bylo pět terénních praxí.

Kurz "Pořádání a zpracování farní knihovny Jiříkov".

Přednáška Emila Tumy, bývalého gymnaziálního učitele, přibližující život duchovních, jejichž knihovny studenti katalogizovali.

Kurz "Pořádání a zpracování farní knihovny Jiříkov".

Exkurze do Šluknova, kde si studenti prohlédli památníky obětem 1. světové války a válek 19. století.

Kurz "Pořádání a zpracování farní knihovny Jiříkov".

Studentka provádí katalogizaci starého tisku z knihovního fondu farnosti pod vedením lektora kurzu Mgr. Martina Baruse.

Kurz "Pořádání a zpracování farní knihovny Jiříkov".

Exkurze do Jiřetína pod Jedlovou v Lužických horách, kde si studenti prohlédli křížovou cestu, jejíž výstavba probíhala od konce 17. století až do konce 19. století.

Kurz "Pořádání a zpracování farní knihovny Jiříkov".

Studenti pod odborným dohledem vyučující kurzu Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D. provádějí katalogizaci starých tisků z knihovního fondu farnosti a jednotlivých duchovních správců.

Kurz "Pořádání a zpracování farní knihovny Jiříkov".

Exkurze do Ojvína (prohlídka návrší s klášterem a budovami císařského paláce).

Kurz "Pořádání a zpracování farní knihovny Jiříkov".

Jedna z knihoven, kterou studenti během praxe uspořádali.

Kurz "Pořádání a zpracování farní knihovny Jiříkov".

Společná fotka všech účastníků kurzu.

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Exkurze na památnou horu Říp s rotundou sv. Jiří.

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Studentky provádějí katalogizaci farní knihovny Volfartice.

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Exkurze na zámek Ploskovice.

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Studentky třídí a pořádají tisky z knihovního fondu farnosti.

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Návštěva cisterciáckého kláštera Osek, jeho zahrad a přilehlých hospodářských budov.

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Studenti provádějí katalogizaci a evidenci knih jednotlivých duchovních pod odborným dohledem Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D.

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Studentky se zabývají tříděním neprovenienčního knihovního fondu (vybírání vlastnických knih).

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Exkurze na poutní místo v Ostrém nedaleko města Úštěk v okrese Litoměřice (návrší Kalvárie).

Kurz "Revize fondu děkanské knihovny Hořice".

Studenti pořádali písemnosti knihovny podle původců do archivních fondů (Vikariátní úřad a Děkanský úřad Hořice) a knihy po roce 1860 ročleňovali tematicky, nebo podle autorů.

Kurz "Revize fondu děkanské knihovny Hořice".

Studentky pracovaly na třídění knižního fondu hořické farní knihovny.

Kurz "Revize fondu děkanské knihovny Hořice".

Jednou z mnoha činností, kterou studenti během praxe vykonávali, bylo třídění jednotlivých signatur knihovny.

Kurz "Revize fondu děkanské knihovny Hořice".

Studenti třídili jednotlivé archiválie v půdních prostorách fary, které posléze očišťovali od plísní a připravovali tak k uložení do nově vybudovaného depozitáře.

Kurz "Revize fondu děkanské knihovny Hořice".

Mezi pracovními bloky proběhla vycházka po kulturních památkách města Hořice (např. Masarykova věž samostatnosti s rozhlednou, židovský hřbitov a synagoga a další).

Kurz "Revize fondu děkanské knihovny Hořice".

Výsledkem práce studentů byla kompletní katalogizace fondu.

Kurz "Katalogizace sbírek notového materiálu".

Lektorka kurzu Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. vysvětluje studentkám práci v katalogizačním programu.

Kurz "Katalogizace sbírek notového materiálu".

Studentky katalogizovaly rukupisný i tištěný notový materiál z 18. - 20. století.

Kurz "Katalogizace sbírek notového materiálu".

Účastnice kurzu katalogizovaly notový materiál z fondů FÚ Krásná Lípa, DÚ Kostelec nad Orlicí a osobní fond JUDr. Karla Svobody.

Previous
Next

Před začátkem zimního semestru byly zrealizovány dvě terénní praxe, které proběhly v Jiříkově a v Litoměřicích. Během týdenního semináře „Pořádání a zpracování farní knihovny Jiříkov“ se studenti seznámili s pravidly pořádacích a katalogizačních prací a naučili se katalogizovat staré tisky, které pocházejí z farní knihovny v Jiříkově u Rumburku. Vedle těchto činností podnikli spolu s lektory kurzu řadu exkurzí, které jim přiblížily historii Šluknovska a okolí (např. exkurze do Jiřetína, Ojvína, kde si studenti prohlédli návrší s klášterem a budovami císařského paláce, luteránský kostel, do Žitavy a na další zajímavá místa). V rámci kurzu „Katalogizace starých tisků diecézní knihovny Litoměřice“ studenti zpracovávali evidenci knih jednotlivých duchovních, katalogizovali staré tisky farní knihovny Křemýž a třídili knihy z farních knihoven Vetlá a Žabokliky. Lektoři kurzu kromě samotné katalogizace připravili pro studenty řadu zajímavých exkurzí po okolí. Společně podnikli výlet na památnou horu Říp, navštívili bývalý biskupský hrad a kostel Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem, prohlédli si interiéry zámku v Ploskovicích a absolvovali prohlídku cisterciáckého kláštera v Oseku.

Třídenní terénní praxe "Revize historického fondu děkanské knihovny Hořice" seznámila studenty s jednou nejrozsáhlejších farních knihoven na území královehradecké diecéze. Studenti provedli pořádání knihovny (seřazení podle signatur), třídili písemnosti, které pak rozdělili podle původců do archivních fondů (Vikariátní úřad a Děkanský úřad Hořice), a knihy po roce 1860 členili tematicky, nebo podle autorů. Na závěr revidovali původní inventář, který srovnali se současným stavem a provedli fotodokumentaci knih. Katalogizovat rukopisný a tištěný notový materiál z 18.- 20. století se naučili studenti v rámci kurzu "Ošetření, pořádání a katalogizace sbírek notového materiálu". K dispozici jim byly noty z fondů FÚ Krásná Lípa, DÚ Kostelec nad Orlicí a osobního fondu JUDr. Karla Svobody.