Událo se v LS 2012


Galerie zobrazuje fotografie z již proběhlých kurzů, které vznikly nebo byly nově inovovány v rámci projektu. Zrealizováno bylo pět terénních cvičení a praxí v bakalářském studiu. Studenti měli možnost vyzkoušet si evidenci a dokumentaci epigrafických a heraldických památek, katalogizaci notového materiálu, nebo fotodokumentaci archeologického výzkumu. Získali praktické zkušenosti z prací na archeologickém výzkumu, který probíhal v letních měsících v Kroměříži, v Olomouci na Dolním náměstí, v Dolních Věstonicích a v Jevíčku. V rámci kurzu "Stavební památka" sledovali ze tří úhlů pohledu (památkářského, kunsthistorického a historického) areál premonstrátského kláštera v Teplé. Ve spolupráci s partnery projektu (Vlastivědné muzeum Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci) a dalšími institucemi (Státní okresní archiv v Olomouci, Národní památkový ústav, pracoviště Olomouc a Arcibiskupská knihovna Olomouc) byla vytvořena praktikantská místa. Studenti v institucích pracovali pod dohledem lektorů na předem stanovené činnosti (např. skenovali staré tisky a kartografické dokumenty, inventarizovali a katalogizovali sbírkové předměty, pořádali archiválie, digitalizovali evidenční listy nemovitých kulturních památek a pořádali staré tisky). Nově vytvořené bakalářské kurzy se zaměřují na rozvoj odborných znalostí a dovedností studentů, které mohou uplatnit v praxi. Po absolvování seminářů studenti získali základní znalosti z oblasti péče o muzejní sbírky, základy konzervátorské práce, práce se starými mapami, jejich popis a rozbor, mikrofilmování a seznámili se s muzejním, archivním a knihovním zákonem. Magisterské studium historie vede studenty k získání znalostí a dovedností, které povedou ke zvýšení jejich uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce. Kurzy "Nauka o pramenech I.-IV." a "Trendy současného dějepisectví I.-IV." seznámily studenty s nejnovějšími trendy a metodologií oboru (analýza a kritika pramenů městských kronik, cestopisů, přístup historických škol a směrů - Annales, mikrohistorie, vybraná témata z dějin 20. století a další). Nové interdisciplinární kurzy "Dějiny vědy" a "Environmentální historie" poskytují studentům pohled na historické vědy z obecnějšího kontextu. Kurz "Environmentální historie" soustředil svoji pozornost na základní teoretické a metodologické koncepty oboru a seznámil studenty s tradičními historickými prameny (kroniky, urbáře, zemské desky, katastry, ikonografické a kartografické prameny a další) užívanými v geografii a ekologii. Na základy dějin vědeckého myšlení (věda ve starověku - Aristoteles, Platón, ve středověku, vliv křesťanství, sociokulturní aspekty novověké vědy a další témata) se zaměřil seminář "Dějiny vědy", který je realizován ve spolupráci se dvěma externími lektory. Magisterské studium nabízí řadu nově vzniklých cizojazyčných kurzů, které umožňují studentům rozvíjet své jazykové kompetence potřebné pro uplatnění na mezinárodním poli. V letním semestru 2012 byly zrealizovány dva kurzy - "Pictures in History-History in Pictures" a "Die Schriftkultur in der Frühen Neuzeit", který proběhl v Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu v Německu. Inovovaný kurz "Didaktika dějepisu" přibližuje výuku dějepisu praxi a reflektuje nejnovější trendy v oboru. Praktická část kurzu probíhá po celou dobu trvání projektu na partnerských institucích (Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou a Gymnázium, Olomouc-Hejčín). V magisterském a doktorském studiu jsme v letním semestru přivítali 14 hostů, kteří prezentovali svoje poslední výzkumy, nebo seznamovali studenty se svými zkušenostmi z praxe z oborově příbuzných pracovišť. Zahraniční praxe, nový kurz doktorského studia, nabízí nejlepším studentům možnost vycestovat na měsíční praxi na zvolenou zahraniční instituci, kde mohou získat další potřebné vědomosti a zkušenosti pro psaní disertační práce. V LS 2012 proběhla první doktorandská stáž Mgr. Jitky Pelikánové v USA v instituci Immigration History Research Center - Minneapolis. Mgr. Jitka Pelikánová zaměřuje svůj výzkum na emigraci žen do USA a Kanady po roce 1948 a 1968.