Inovace magisterského studia

Cílem inovace magisterského stupně studia je jeho modularizace tak, aby byla studentům umožněna specializace a zároveň posíleny jejich znalosti a dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce, stejně jako schopnosti zapojit se do odborné diskuse v daném oboru. Obdobně jako v případě bakalářského stupně studia je i v tomto případě inovace realizována formou několika různých aktivit. V rámci tzv. "Historiografického modulu" jsou ve spolupráci s externími odborníky vytvořeny kurzy Trendů současného dějepisectví I-IV a Nauky o pramenech I-IV. Cílem aktivity zaměřené na podporu interdisciplinarity je umožnit studentům vnímat historické vědy v obecnějším epistemiologickém kontextu a upozornit je na relevantnost a inspirativnost racionalit a metodologií dalších vědních disciplín, zatímco vznik cizojazyčných historických kurzů si klade za cíl připravit studenty na komunikaci na mezinárodním fóru. V rámci modulu "Předmětů pro praxi" je nově zavedena výuka projektového managementu a prezentačních a komunikačních dovedností, inovována výuka didaktiky (zahrnující teoretickou výuku a praxi) a nově vytvořen Cyklus přednášek odborníků z praxe, v němž mají studenti možnost se seznámit s nejmodernějšími trendy praxe.