Praxe v oborově příbuzných institucích.


Praxe v Národním památkovém ústavu, pracoviště Olomouc.

Studentka skenuje evidenční materiál k nemovitým kultur. památkám a podílí se na pořádání regionální kartotéky.

Praxe v Arcibiskupské knihovně Olomouc.

Studenti pořádají tisky bohemikální provenience.

Praxe ve Vlastivědném muzeu Olomouc.

Studentka pracuje na invetarizaci a katalogizaci sbírkových předmětů.

Praxe ve Státním okresním archivu v Olomouci.

Student pořádá archiválie, které tvoří jeden větší archivní fond.

Praxe ve Vlastivědném muzeu Olomouc.

Student se podílí na inventarizaci a katalogizaci sbírkových předmětů.

Praxe ve Vlastivědném muzeu Olomouc.

Studentka pracuje pod dohledem lektorky ve sbírce fotografií a podílí se na jejich inventarizaci a katalogizaci.

Praxe ve Vědecké knihovně v Olomouci.

Studenti pracují na knihovnickém popisu dokumentu, zasazují ho do historického kontextu a podílí se na zpracování digitálních objektů.

Previous
Next

Praktikantská místa byla vytvořena ve spolupráci s partnery projektu (Vlastivědné muzeum Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci) a dalšími oborově orientovanými pracovišti (Státní okresní archiv v Olomouci, Národní památkový ústav, pracoviště Olomouc a Arcibiskupská knihovna Olomouc). Studenti v muzeu pracovali ve sbírkách literárního archivu, sbírce fotografií, sbírce knih a dalších, kde se podíleli na inventarizaci a katalogizaci jednotlivých sbírkových předmětů. Hlavní náplní činnosti v knihovně byl knihovnický popis dokumentu, historická kritika pramene, jeho zasazení do historického kontextu a zpracování digitálních objektů. Dále se studenti podíleli na skenování starých tisků a kartografických dokumentů. V archivu prováděli pořádání archiválií a kompletaci sérií a podesérií dokumentů do věcně souvisejících a chronologických řad. Praxe v NPÚ byla zaměřena na uspořádání regionální kartotéky Ústředního seznamu kulturních památek a naskenování evidenčního materiálu k 337 nemovitým kulturním památkám (celý okres Prostějov). Práce studentů v Arcibiskupské knihovně Olomouc se soustřeďovala na katalogizaci historického knihovního fondu.