V letním semestru roku 2013 pokračovala realizace kurzů vytvořených, nebo inovovaných v prvním roce projektu. Studenti docházeli na praxe do Vlastivědného muzea, Vědecké knihovny (partnerské instituce) a Státního okresního archivu, Arcibiskupské knihovny, Památkového ústavu (spolupracující instituce). Získávali praktické zkušenosti restaurováním obrazů, odborným zpracováním muzejních předmětů a zápisů na evidenční karty (vojenské kordy, jezdecké šavle, pistole) v rámci kurzu "Inventarizace muzejních exponátů" , nebo digitalizovali staré tisky a mapy ("Digitalizace písemných pramenů"). V rámci dvou nově vytvořených praxí se studenti naučili zdokumentovat litinové kříže ("Dokumentace a popis funerálních památek") a zachraňovat historický knižní fond ("Fyzická ochrana historických knižních fondů-na příkladu Kláštera premonstrátů Teplá"). Další terénní cvičení probíhala v Diecézní knihovně Litoměřice (katalogizace starých tisků farních knihoven) a v Premonstrátské kanonii Teplá. V rámci kurzu "Evidence bohoslužebných předmětů", který probíhal v Arcibiskupském paláci v Olomouci a v katedrále sv. Václava, se účastníci kurzu podíleli na tvorbě výstavy "Krása důstojnosti" a "Důstojnost krásy", kde instalovali předměty liturgické povahy. Studenti archeologie získávali zkušenosti na archeologických výzkumech v Dřevohosticích, nebo v Jevíčku, kde si vyzkoušeli dokumentaci archeologické situace, evidenci a dataci movitých archeologických nálezů. Kurz IT pro historiky pro studenty všech stupňů studia se zaměřil na rozšiřování kompetencí při obsluze základních sw aplikací a vyhledávání zdrojů na internetu. Nový cizojazyčný kurz "Central European History in the Context of the Cold War" je určen pro studenty magisterského studia se zájmem o historii Evropy po druhé světové válce a o studium v cizím jazyce. "Cyklus přednášek odborníků z praxe" propojil teoretickou výuku s praxí prostřednictvím přednášek řady odborníků např. z archivu (PhDr. Eva Bílková), vědecké knihovny (Mgr. Rostislav Krušinský), či televize (Mgr. Jakub Železný). K interdisciplinárně zaměřeným kurzům patří Dějiny vědy a Environmentální historie, která naučila studenty aplikovat tradiční historické prameny v geografii a ekologii. V letním semestru proběhly čtyři přednášky hostujících odborníků (Mgr. Veroniky Čapské, Ph.D., Dr. Alessandra Catalana, Doc. Jiřího Kubeše, Ph.D., prof. Aleše Zářického, Ph.D.) pro studenty doktorského studijního programu, kteří tak měli možnost seznámit se s nejnovějšími trendy v historickém výzkumu a aktuálně zkoumanými tématy. V LS 2013 proběhlo šest zahraničních doktorandských stáží – Mgr. Jakuba Hušky v instituci „Österreichisches Staatsarchiv v jeho oddělení Allgemeines Verwaltungsarchiv“, Mgr. Hany Jadrné Matějkové v knihovně „Herzog August Bibliothek“, Mgr. Hany Kubisové v „Britské knihovně v Londýně“, Mgr. Lucie Laníkové v instituci „Kärntner Landesarchiv v Klagenfurtu“, Mgr. Aleny Kokešové v archivu „Archiv der Akademie der Künste – Archiv Bildende Kunst“, Mgr. Petra Zajíčka v Jagellonské knihovně v Krakově a Mgr. Hany Pilařové v instituci Österreichisches Staatsarchiv Wien. Poznatky a dovednosti zúročí doktorandi v semestrálním kurzu vypsaném pro magisterské studenty, který proběhne v zimním semestru 2013 či letním semestru 2014.