Inovace doktorského studia

V závislosti na potřebách současné společnosti a v souladu s Dlouhodobým záměrem činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci pro období 2011-2015 si inovace doktorského stupně studia klade za cíl podpořit excelenci budoucích mladých pracovníků v oblasti vědy a výzkumu tak, aby absolventi těchto studijních oborů byly vysoce uplatnitelní, a to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Forma této podpory je rozdělena do čtyř úrovní přípravy, kterou završuje prezentace dizertační práce, jejíž zpracování a kvalita je pro budoucí směřování studenta zcela klíčová. Prvním ze zmíněných čtyř stupňů přípravy je zahraniční stáž na prestižní zahraniční instituci dle zaměření dizertační práce spojená s konzultacemi se zahraničním mentorem, která má za úkol vytříbit metodologii a posílit schopnost studenta svůj výzkum prezentovat na mezinárodní úrovni. Druhý stupeň tvoří pedagogická praxe, v rámci které se doktorand naučí poznatky a dovednosti získané ze zahraniční stáže prezentovat ve výuce. V rámci třetího stupně se student účastní Cyklu přednášek předních historiků, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí, kteří přijedou na půdu katedry prezentovat nejnovější trendy v oblasti vědy a výzkumu daného oboru. Poslední formou proškolování je Doktorandský workshop, který se formou kulatého stolu koná jedenkrát za semestr za spoluúčasti doktorandů z Univerzity Pardubice, Masarykovy Univerzity a Slezské univerzity v Opavě. Smyslem tohoto workshopu je prezentace výzkumných projektů doktorandů a diskuze s přítomnými výzkumnými pracovníky.