Kurz "Odborná archeologická praxe 2".

Odborná praxe studentů spočívala ve fotografické, kresebné a geodetické dokumentaci nálezových situací.

Kurz "Odborná archeologická praxe 2".

Studenti prováděli výzkum na dvou archeologických nalezištích (v Dřevohosticích a v Jevíčku).

Kurz "Dokumentace a popis funerálních památek".

Úvodní setkání s lektorem kurzu a garantkou na hřbitově v Želnavě. Seznámení studentů s metodologií, popisem litinových křížů, jejich výrobou a historií lokality, kde bude prováděna katalogizace.

Kurz "Dokumentace a popis funerálních památek".

Studenti prováděli během praxe fotodokumentaci, měřili a popisovali předměty z kunsthistorického hlediska do připravených katalogizačních karet.

Kurz "Dokumentace a popis funerálních památek".

Studenti se věnovali pod dohledem lektora kurzu MUDr. Martina Šeráka katalogizaci litinových křížů.

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Studenti byli rozděleni do dvou pracovních týmů. První pracovní skupina třídila neprovenienční knihovní fond, z něhož vybírala vlastnické knihy. Druhá se pak soustředila na katalogizaci starých tisků.

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Studenti pod vedením garantky kurzu Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D. prováděli katalogizaci tisků farní knihovny Rožďalovice.

Kurz "Katalogizace diecézní knihovny Litoměřice".

Studenti se věnovali záchraně a třídění farní knihovny v Klášterci nad Ohří (dezinfekce a odplísnění, ukládání knihovního fondu do knihovny dle částečně zrekonstruovaného knihovního systému).

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Úvodní setkání studentů s garantkou kurzu, na kterém byli rozděleni do dvou pracovních skupin, z nichž první se věnovala přípravě a instalaci výstavy v katedrále zaměřené na liturgický oděv, druhá pak prezentaci předmětů s heraldickými památkami olomouckých (arci)biskupů.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Studentka připravuje liturgický oděv na výstavu v katedrále (liturgická souprava Bedřicha kardinála z Fürstenbergu¨).

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Studenti připravují výstavní prostory v Arcbiskupském paláci na výstavu "Krása důstojnosti". Exponáty pro výstavu vybírali z depozitářů arcibiskupství i Vlastivědného muzea Olomouc.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Studenti nejprve připravovali výstavní prostory, kde instalovali nové vitríny a upravovali stávající. Do připravených prostor rozvrhovali tematicky jednotlivé typy předmětů, které doplňovali popisky, umisťovali postery s texty a apod.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Příprava liturgických textilií v katedrále sv. Václava na výstavu "Důstojnost krásy".

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

V rámci vernisáže, která proběhla za účasti zástupců arcibiskupství a Katedry historie FF UP, se mohli návštěvníci seznámit s výsledkem práce studentů.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Na úvod kurzu proběhla krátká přednáška o stavebně historickém vývoji kláštera a podrobná prohlídka areálu kanonie.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Studenti se podíleli na focení fresek v presbytáři.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Pracovní setkání s garantkou kurzu, která poskytla studentům základní informace ke vzdělávání a učenosti v klášteře a o jeho denním řádu.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Studenti provádějí průzkumy fasád pod vedením lektora Mgr. Jiřího Blocha.

Kurz "Stavební památka - porozumění a dokumentace".

Studenti měli možnost účastnit se přednášky doc. Mikulce o náboženských bratrstvech a jejich funkci na příkladech z okolí Teplé.

Kurz "Fyzická ochrana historických knižních fondů".

Studenti se věnovali třídění dokumentů uložených v knihovně (do skupiny knihovna, hudební archiv a archiválie).

Kurz "Fyzická ochrana historických knižních fondů".

Studenti osignovali knihy, zaznamenali je do lokačních seznamů a provedli fotodokumentaci.

Kurz "Katalogizace knih v programu Clavius".

Na začátku kurzu byli studenti seznámeni se zpracovávaným knižním fondem a provedli dotřídění knih, které pak zpracovávali v programu Clavius.

Kurz "Katalogizace knih v programu Clavius".

Frekventanti pod dohledem lektorky kurzu katalogizovali tisky z 19. a 20. století v knihovním systému Clavius.

Previous
Next