Událo se v ZS 2012

I v zimním semestru proběhla řada kurzů, které nově vznikly, nebo byly inovovány v rámci ESF projektu. V první polovině září byly zrealizovány dvě terénní praxe - v Jiříkově a v Litoměřicích. Studenti se během nich naučili katalogizovat staré tisky, historické knižní fondy a novodobé tisky pocházející z farní knihovny v Jiříkově a z tzv. diecézní knihovny v Litoměřicích. V rámci třídenní terénní praxe "Revize historického fondu děkanské knihovny Hořice" zrevidovali účastníci kurzu zdejší knihovnu starých tisků a historický fond. Další nově vytvořený kurz "Praktický výzkum metodami orální historie" naučil studenty pracovat s hojně ve společenských vědách využívanou výzkumnou metodou (orální historie). Studenti prostřednictvím rozhovorů s předem vybranými pamětníky zjišťovali informace o opravách a záchraně chátrajících kostelů v 70. a 80. letech 20. století. V zimním semestru pokračovala spolupráce s partnery projektu (Vědecká knihovna v Olomouci, Vlastivědné muzeum Olomouc) a spolupracujícími institucemi (Státní okresní archiv Olomouc, Národní památkový ústav, pracoviště Olomouc, Arcibiskupská knihovna Olomouc) zajišťujícími praktikantská místa pro studenty bakalářského stupně studia. Výuka řady bakalářských ("Dokumentace a evidence archeologických nálezů 1 a 3") a magisterských kurzů ("Nauka o pramenech I, III", "Trendy současného dějepisectví I, III" a "Projektový management") byla obohacena o přednášky externích lektorů z jiných univerzit (Univerzita Karlova, Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita v Ostravě) a oborově příbuzných pracovišť (Archaia Olomouc, NPÚ, pracoviště Olomouc, Státní archiv Plzeň, Státní okresní archiv Plasy, Muzeum hl. m. Prahy). Na magisterském stupni studia vznikly tři nové cizojazyčné kurzy ("Early Modern History in Movies", "Women in the Middle Ages", "Crusades") sloužící nejenom k prohloubení znalostí studentů z oblasti historie, ale především k rozvoji jazykových kompetencí. Inovovaný kurz "Didaktika dějepisu 1" "zavedl" studenty přímo do výuky dějepisu, která probíhala na Základní škole Horka nad Moravou a na Gymnáziu Olomouc - Hejčín (partnerské instituce). Studenti tak formou náslechů získali praktickou zkušenost s vyučováním, která bude pokračovat formou studentova samostatného vedení výuky ve spolupráci s učitelem v průběhu letního semestru. V rámci doktorského studia jsme přivítali čtyři hosty, kteří poskytli studentům erudovaný pohled na konkrétní zkoumaná témata (historická biografie, barokní zbožnost, populární kultura a apod.). Celkově tak vystoupilo se svými příspěvky 15 hostů na všech stupních studia. V ZS 2012 proběhly tři zahraniční doktorandské stáže - Mgr. Jarmily Kašpárkové v Rakouské národní knihovně a v archivu vídeňských minoritů ve Vídni, Mgr. Benjamina Pytlika v instituci Archiwum Akt Nowych ve Varšavě a Mgr. Evy Svobodové v Angerské městské knihovně (ve studovně historických fondů) a ve dvou univerzitních knihovnách, v knihovně Katolické západofrancouzské univerzity v Angers a knihovně Filozofické fakulty Angerské univerzity. Mgr. Jarmila Kašpárková zaměřuje svůj výzkum na dějiny klášterů klarisek a františkánských terciářek v českých zemích v období raného novověku. Mgr. Benjamin Pytlik se zabývá polsko-československými vztahy v meziválečném období (1921-1939). Poznatky a dovednosti zúročí doktorandi v semestrálním kurzu vypsaném pro magisterské studenty, který proběhne v letním semestru 2013.