Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 4".

Praktické cvičení studentů v konzervaci kovových artefaktů v archeologické laboratoři.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 4".

Studenti měli možnost vyzkoušet si v praxi většinu teoreticky probraných postupů konzervace kovových artefaktů.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 4".

Stanislava Gojdová, z Muzea hlavního města Prahy, seznámila studenty s vyzvedáváním kovových artefaktů z terénu a jejich následnou konzervací v laboratoři.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 2".

Lektorka kurzu Mgr. Miroslava Plaštiaková seznamuje studenty kurzu s principy terénní dokumentace a evidence nemovitých nálezů a nálezových stituací.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 2."

Cvičení ve fotografické dokumentaci archeologických movitých nálezů různých materiálových skupin.

Kurz "Právní základ pro historiky a archiváře".

Cílem kurzu je seznámit a naučit pracovat studenty se základní právní terminologií, knihovním zákonem, zákonem o archivnictví a muzejním zákonem.

Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Lektor kurzu Bc. Milan Stecker seznamuje studenty s postupy katalogizace vybraných sbírkových předmětů podsbírky Militaria.

Kurz "Digitalizace písemných pramenů".

Studenti se v rámci kurzu naučili pracovat se starými tisky, hodnotit je z historického hlediska a následně je digitalizovat.

Kurz "Digitalizace písemných pramenů".

Kurz je realizován ve studovně historických fondů pod vedením Mgr. Luboše Novotného a Mgr. Rostislava Krušinského.

Kurz "Environmentální historie 2".

Teoretická část kurzu seznámila studenty s prací se starými mapovými díly v prostředí GIS: digitalizace, rektifikace, vektorizace a interpretace.

Kurz "Environmentální historie 2".

Práce studentů v terénu, kde měli možnost zhodnotit a dokumentovat proměny struktury krajiny.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 4."

Praktická ukázka konzervace kovů pod vedením Mgr. Heleny Wallové.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 4".

Studenti se učili pod dohledem hostující přednášející Anny Večeřové konzervovat kovy z archeologických nálezů.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 4".

S možnostmi 3D dokumentace archeologických artefaktů seznámil v rámci své přednášky Vojtěch Nosek z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 4".

Stanislava Gojdová z Muzea hlavního města Prahy seznámila studenty v rámci semináře s možnostmi konzervace archeologických kovů.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 4".

V rámci semináře proběhla výuka pod vedením hosta Mgr. Víta Berana, který pronesl přednášku na téma " Kovový předmět jako vrcholný článek výrobního řetězce".

Kurz "Dějiny vědy 2".

Studenti v rámci kurzu získali znalosti o nejvýznamnějších trendech v dějinách vědy od historických počátků do současnosti.

Kurz "Nauka o pramenech 4" a "Trendy současného dějepisectví 4".

Lektor kurzu prezentoval v rámci přednášky "Obecné dějiny v české historiografii" vývoj obrazu obecných dějin 20. století z perspektivy české historiografie před a po roce 1989.

Previous
Next