Nově vytvořené a inovované kurzy v bc. a mgr. stupni studia.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 3".

V rámci výuky přednášel na téma "Konzervace archeologických nálezů" Mgr. Jiří Kříž ze Státního archivu Plzeň a Státního okresního archivu Plasy.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 3".

Přednáška Mgr. Heleny Wallové (Archaia Olomouc) na téma "Konzervace organických materiálů z archeologických výzkumů".

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 3".

Výuka Mgr. Jiřího Kříže, který seznamuje studenty se základními postupy při konzervaci archeologických nálezů.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 3".

Odborné cvičení probíhalo pod vedením externích lektorů (Mgr. Heleny Wallové a Mgr. Jiřího Kříže).

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 3".

Studenti odborně ošetřují archeologický nález na základě pokynů vyučujících kurzu.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 3."

Odborné cvičení probíhalo pod vedením externí lektorky kurzu Anny Večeřové v archeologické laboratoři, které bylo zaměřeno na konzervaci archeologických nálezů.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 3".

V rámci kurzu přednášela Stanislava Gojdová (Muzeum hl. města Prahy).

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 3".

Vyučující kurzu přednášela na téma "Metoda vyzvedávání, ošetření a konzervace organického materiálu".

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 1".

Výuka probíhala pod vedením externí lektorky Bc. Šárky Trávníčkové (Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity).

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 1".

Studentky kresebně dokumentují keramický soubor a připravují ho k dalšímu digitálnímu zpracování.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 1".

Studentka připravuje pod vedením lektorky kurzu kresebnou dokumentaci předem zadaného keramického souboru.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 1".

Výuka Bc. Barbory Zapletalové z Archeologického centra Olomouc.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 1".

Odborné cvičení probíhalo v arch. laboratoři pod vedením externí lektorky kurzu.

Kurz "Digitalizace písemných pramenů".

Vyučující kurzu Mgr. Lubomír Novotný seznamuje studenty se starými tisky, uloženými v historickém fondu Vědecké knihovny v Olomouci.

Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Vyučující kurzu PhDr. Karel Podolský a Bc. Milan Stecker seznamují studenty s odborným zpracováním předmětů (krátké palné zbraně) a jejich zápisem na evidenční karty.

Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

V úvodní části hodiny studenti získali základní informace ke konzervátorské a restaurátorské práci. Poté si sami vyzkoušeli práci konzervátora (čištění barokního obrazu).

Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Mgr. Filip Hradil seznamuje studenty se zásadami uložení muzejních sbírek, jejich manipulací a inventarizací.

Kurzu "Inventarizace muzejních exponátů".

Vyučující kurzu vysvětluje studentům základní postupy při práci s kovy (mechanické a chemické konzervátorské zásady).

Previous
Next

Pro bakalářské a magisterské studenty byla v zimním semestru otevřena v rámci projektu řada nových kurzů ("Dokumentace a evidence arch. nálezů 1 a 3", "Nauka o pramenech I a III," "Trendy současného dějepisectví I a III", "Projektový management", "Akademické psaní a prezentační dovednosti" a další). Studenti archeologie získali přehled o jednotlivých technikách dokumentace a evidence movitého i nemovitého materiálu. Výuka těchto kurzů byla vedena externími lektory z oborově příbuzných pracovišť. Lektoři magisterských kurzů "Projektový management" a "Akademické psaní a prezentační dovednosti" seznámili studenty se základy projektového řízení (organizace konferencí, digitalizace fondů, realizace výstav) a naučili je vytvářet akademické texty (esej, abstrakt, diplomová práce, disertační práce a další). Díky novým cizojazyčným kurzům"Early Modern History in Movies", "Women in the Middle Ages", "Crusades" měli studenti možnost prověřit a zároveň prohloubit své jazykové znalosti. I v zimním semestru probíhaly kurzy ("Digitalizace písemných pramenů - nejmodernější postupy v knihovnictví" a "Inventarizace muzejních exponátů - současné trendy v muzejní práci") zaměřené na rozvoj odborných znalostí uplatnitelných v praxi, jejichž výuka byla realizována ve Vědecké knihovně v Olomouci a ve Vlastivědném muzeu Olomouc.