V letním semestru roku 2014 pokračovala realizace kurzů vytvořených nebo inovovaných v prvním roce projektu. Studenti docházeli na praxe do vědecké knihovny, do Vlastivědného muzea (partnerské instituce) a Státního okresního archivu, Arcibiskupské knihovny, Památkového ústavu (spolupracující instituce). Získávali praktické zkušenosti restaurováním obrazů, odborným zpracováním muzejních předmětů a zápisů na evidenční karty (vojenské kordy, jezdecké šavle, pistole, numismatický materiál) v rámci kurzu "Inventarizace muzejních exponátů", nebo digitalizovali staré tisky a mapy, naučili se je odkyselovat a vyhodnocovat jejich kvalitu, pracovali s mikrofilmy ("Digitalizace písemných pramenů"). V rámci kurzu "Právní základ pro historiky a archiváře" získali studenti povědomí o právním systému ČR a zorientovali se v základní právní terminologii, kterou budou využívat v historických institucích na praxích. V průběhu terénních praxí se studenti naučili dokumentovat litinové kříže ("Dokumentace a popis funerálních památek"), katalogizovali staré tisky, historický fond a novodobé tisky z farnosti Valkeřice ("Pořádání a zpracování farní knihovny Benešov nad Ploučnicí") a farní knihovny Žerčice, Rožďalovice ("Katalogizace starých tisků diecézní knihovny Litoměřice") a prováděli katalogizaci a fotodokumentaci parament a liturgických textilií z Děkanského úřadu Vysoké Mýto, Farního úřadu Knířov, Vraclav a Zámrsk ("Evidence bohoslužebných předmětů, soupis a dokumentace historických nápisů a heraldických památek"). Další terénní cvičení probíhala v Premonstrátské kanonii Teplá. Studenti archeologie získávali zkušenosti na archeologických výzkumech v Olomouci na Wurmově ulici, v Hnojicích, Vřesovicích a v Jevíčku, kde si vyzkoušeli dokumentaci archeologické situace, evidenci a dataci movitých archeologických nálezů. Kurz IT pro historiky pro studenty všech stupňů studia se zaměřil na rozšiřování kompetencí při obsluze základních sw aplikací a vyhledávání zdrojů na internetu. I v letním semestru byla realizovaná výuka v rámci několika cizojazyčných kurzů, které byly určeny pro studenty magisterského studia ("Geschichte Deutschlands", "Central European History in the Context of the Cold War" a "Crusades"). "Cyklus přednášek odborníků z praxe" propojil teoretickou výuku s praxí prostřednictvím přednášek řady odborníků např. z muzea (Mgr. Klára Smolíková, Mgr. Martina Lehmannová), z archivu (Mgr. Petr Škrabala) či televize (Mgr. Jakub Železný). K interdisciplinárně zaměřeným kurzům patří "Dějiny vědy" a "Environmentální historie", která seznámila studenty s aplikací tradičních historických pramenů v geografii a ekologii. V letním semestru proběhla řada přednášek hostujících odborníků (Mgr. Jana Linky, prof. Libora Jana, prof. Petra Čorneje, doc. Lukáše Fasory, doc. Michaely Hrubé a Dr. Viléma Zábranského) pro studenty doktorského studijního programu, kteří tak měli možnost seznámit se s nejnovějšími trendy v historickém výzkumu a aktuálně zkoumanými tématy. V LS 2014 proběhla řada zahraničních doktorandských stáží – Mgr. Jitky Bartošové v instituci "Österreichische Nationalbibliothek Staatsarchiv", "Österreichisches Staatsarchiv", Mgr. Moniky Turynové v instituci "Universitätsbibliothek a Deutsche Nationalbibliothek Leipzig", Mgr. Terezy Kovaříkové v instituci "Österreichisches Staatsarchiv Wien", Mgr. Pavly Dubské v instituci "Österreichisches Staatsarchiv Wien", Mgr. Zdeňky Žáčkové v instituci "Bibliothèque nationale de France", "Bibliothèque Sainte-Geneviève", "Archives nationales" v Paříži, Mgr. Ivety Coufalové v instituci "Hauptstaatsarchiv Dresden" a Mgr. Michaely Kollerové v instituci "Collegium Carolinum" v Mnichově. Poznatky a dovednosti zúročí doktorandi v semestrálním kurzu vypsaném pro magisterské studenty, který proběhne v zimním semestru 2014.