Doktorandský workshop 1, 3

 • Kód: KHI/91AQ1, 91AQ3
 • semestr: zimní
 • Garant: doc. Mgr. Radmila Pavlíčková Ph.D.

 • Anotace

  Cílem doktorandského workshopu je podpora přípravy disertační práce, jejíž kvalita rozhoduje o možnosti pokračovat ve vědecké práci a akademické kariéře po absolutoriu. Doktorand má během jednodenního pracovního jednání možnost promýšlet odlišné přístupy k výzkumu, diskutovat s odborníky, prezentovat svůj výzkum. Téma workshopu je voleno tak, aby představovalo aktuální trendy výzkumu historie a odpovídalo odborným zájmům doktorandů.

  Dopolední část je vyhrazena pro přednášky odborníků, kteří v nedávné době publikovali nebo připravují metodologicky závažné publikace na dané téma. V odpolední části prezentují 2-4 doktorandi svůj výzkum, velký prostor je věnován následné diskusi.

  Program semináře/přednášky

  Doktorandský workshop 28. 11. 2014 na Katedře historie FF UP v Olomouci

  Program

  DĚJINY TĚLA

  Přednášející

  Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice) - přednáška na téma "Dětská sexualita"

  Vladan Hanulík, Ph. D. (Univerzita Pardubice) - přednáška na téma "Disciplinační strategie, intersubjektivní fenomenologie a individuální taktika ve vztahu k tělu v 19. století"

  Doc. Daniela Tinková (Univerzita Karlova) - přednáška na téma "Tělo jako objekt studia a vědy - příklad profesionalizace porodnictví v 18. století. Vymezování "mužského" a "ženského" "vědění"

  Prezentace dvou doktorských výzkumů

  Mgr. Pavel Stůj (doktorand UP Olomouc): "Infanticidium - tělo jako důkaz"

  Mgr. Veronika Najmanová (doktorandka z UPa): "Tělo jako (ne)důležitá kategorie v eugenickém myšlení"

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  Příprava - studium podkladů k přednáškám a jednotlivým doktorandských prezentacím.